İşbu Yasal Koşullar (“YasalKoşullar”), sizlerin “https://flyista.com” sitesini (“Web Sitesi”) kullanımınızın idaresine ilişkindir(bundan böyle sizi fadesi, “Müşteri” olarak anılacaktır).Müşteri’nin, Web Sitesi’ni kullanabilmesi için Web Sitesi’ne kaydolması gerekmez. Bununla birlikte Müşteri’nin, düzenli aralıklarla bülten almak amacıyla Web Sitesi’ne kaydolarak üye olması mümkündür. Web Sitesi’ne üye olması halinde Müşteri, Web Sitesi’nin Müşteri’yi tanımlamak amacıyla, iş burada ve Çerezler Politikası ile Gizlilik Politikası’nda belirtildiği üzere, her türlü bilgiye (“Kişisel Veriler”) erişimini ve bunları kullanım hakkını kabul ve teyit eder. Şüpheye mahal vermemek adına, Web Sitesi’ne üye olmaması durumunda dahi Müşteri, Web Sitesi’ni kullanmak suretiyle işbu Yasal Koşullar’ı hali hazırda okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

Müşteri, iş burada belirtilen koşullardan herhangi birini kabul etmediği takdirde, Web Sitesi’ni kullanmayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına Müşteri, Web Sitesi’ni kullanımının ve kendi Kişisel Verileri’ni paylaşmasının buradaki hükümleri kabul ettiği ve onayladığı anlamına geleceğini peşinen kabul ve beyan eder

Web Sitesi, burada öngörülen koşulları Müşteri’ye bildirimde bulunmaksızın her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Web Sitesi’nde yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Müşteri, işbu Yasal Koşullar’ın son ve güncel sürümlerini takibinin kendi sorumluluğunda olduğunu, Web Sitesi’ni ziyaret ettiği her zaman işbu sayfayı da ziyaret edeceğini beyan ve taahhüt etmekte olup; işbu Yasal Koşullar’ın güncel sürümünü peşinen kabul ve teyit eder.

1. Web Sitesi’nin Amacı ve Kapsamı

Web Sitesi, seyahat ile ilgili bilgi ve içerik yaratmak ve anılan içeriği Web Sitesi’nde yayınlamak amacıyla tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

1. Web Sitesi’nin Amacı ve Kapsamı

İşbu Yasal Koşullar, Müşteri’nin ve Web Sitesi’nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla tanzim edilmiştir.

3. Müşteri’nin Hak ve Yükümlülükleri

 • Müşteri, Web Sitesi’ni yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kullanacaktır. Müşteri, Web Sitesi’nin ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek davranışlarda bulunmayacağını ve ilgili tarafın rızasını almadan o tarafa ait herhangi bir yazılı ve/veya görsel ve/veya işitsel bilgiyi paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına Müşteri, kendi eylemlerinin tüm cezai ve/veya yasal sonuçlarından bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.
 • Müşteri, Web Sitesi’ni kullanmak suretiyle Web Sitesi, Web Sitesi çalışanları, Web Sitesi’ni kullanan diğer Müşteriler ve/veya üçüncü kişiler aleyhine herhangi bir faaliyette bulunamaz. Web Sitesi ve Web Sitesi çalışanları, Müşteri’nin işbu Yasal Koşullar’a ve yürürlükteki mevzuata aykırı eylemlerinden dolayı üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayacağı zararlardan sorumlu değildir.
 • Müşteri, Web Sitesi’ni kullanırken yürürlükteki mevzuatın gerek etik kurallarına gerekse hükümlerine uygun hareket edecektir.
 • Müşteri, Web Sitesi’nin tüm görsel ve yazılı içeriğinin kişisel kullanıma yönelik olduğunu bildiğini ve Web Sitesi’nin yazılara, grafiklere, resimlere, videolara, animasyonlara ve seslere ilişkin haklarının saklı olduğunu beyan eder. Aksi açıkça belirtilmediği sürece Müşteri, söz konusu içeriği referanssız kullanamaz ve Web Sitesi’nin içeriğini kullanarak tekelciliğe antitröst veya ticari marka ihlali oluşturabilecek faaliyetlerde bulunamaz. Müşteri ayrıca, Web Sitesi’nin izni olmaksızın; Web Sitesi’nin içeriğini başka bir medyada yayınlamayacağını ve bu içerikle ilgili bağlantı vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri, diğer müşterilerin veya misafirlerin Web Sitesi’nin kullanmasını engelleyecek veya zorlaştıracak şekilde hareket etmeyeceğini ve otomatik programları kullanarak sunucuları ya da veri tabanını kilitlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna ek olarak Müşteri, işbu 3.5. maddenin ihlalinden doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.

4. Web Sitesi’nin Hak ve Yükümlülükleri

 • Web Sitesi, Müşteri’nin “http://flyista.com” sitesinden yararlanmasına müsaade ettiğini kabul ve taahhüt eder.
 • Web Sitesi, diğer harici web sitelerine bağlantılar ve Web Sitesi’nin kontrolü dışında olan bazı bilgiler içerebilir. Web Sitesi, iştirakleri ve çalışanları, “http://flyista.com” dışındaki herhangi bir web sitesindeki içerikten sorumlu olmadığı gibi; Web Sitesi tarafından üçüncü taraf web sitelerine sağlanan bağlantılar, bu tür üçüncü taraf web sitelerinin içeriğine yönelik olarak Web Sitesi’nin onayını teşkil etmez.
 • “http://flyista.com” sitesine ait tasarım, içerik, görüntü, html kodu, algoritmalar, bileşenler, değer sistemi, yazılar ve her türlü vizyon ve sesler ile bu siteye ait diğer tüm benzeri bölümlere ilişkin hak ve faydalar, Web Sitesi’ne bahşedilecektir. Web Sitesi’nin önceden izni alınmaksızın Web Sitesi’nin tasarımı, içeriği, görüntüsü, html kodu, algoritmaları, bileşenleri, değer sitemi, yazıları ve her türlü vizyon ve sesleri ile diğer tüm benzeri bölümleri, kısmen veya tamamen, kopyalanamaz, aktarılamaz, indirilemez, yüklenemez, gönderilemez, satılamaz, kiralanamaz, lisanslanamaz, devredilemez, ifşa edilemez, gösterilemez, yeniden düzenlenemez, ters mühendisliğe tabi tutulamaz, yeniden derlenemez, kaynak kodu oluşturamaz veya kullanılamaz
 • Web Sitesi, Müşteri’ye ait Kişisel Verileri, kendi gizliliğini korunmak için aldığı tedbirler de dâhil olmak üzere makul tedbirler ile ve makul özen standartlarından daha düşük olmayan bir şekilde koruma altına almayı ve bunları, bilgileri bilmesi gereken yetkili çalışanlar (kendi çalışanları dâhil) ile sınırlamayı kabul eder.
 • Web Sitesi, Müşteri’ye ait Kişisel Veriler’i (i) hukuki kurallara uyulmasının gerektirdiği haller (ii) Web Sitesi ve Müşteri arasındaki Yasal Koşullarlerin gerekliliklerine uyulmasının gerektirdiği haller ve (iii) Müşteri’ye ait Kişisel Veriler’e, güvenliklerini korumak amacıyla bir soruşturma esnasında yetkili bir idari ve/veya adli makamca usule uygun şekilde ihtiyaç duyulduğu haller dışında; Müşteri’nin açık ve yazılı rızasını almadan üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını kabul ve garanti eder.
 • Web Sitesi, Müşteri’ye ait Kişisel Veriler’i 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen veri işleme şartları ve ilkeleri nezdinde işlemeyi ve çalışanlarını yukarıda belirtilen kanuna göre bilgilendireceğini kabul ve garanti eder.

5. Uygulanacak Hukuk

İşbu Yasal Koşullar ile bu Yasal Koşullar’dan doğan veya Yasal Koşullar ile bağlantılı tüm yükümlülükler, Türk Hukuku’na tabi olacak ve kanunlar ihtilafı kuralları hariç, Türk Hukuku’na göre uygulanıp yorumlanacaktır

6. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Yasal Koşullar’ın hükümleri ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir.

7. Delil Yasal Koşullarsi

Müşteri, işbu Yasal Koşullar’dan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü bakımından Web Sitesi’nin tüm elektronik ve fiziksel belgelerinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi tahtında geçerli, bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin delil Yasal Koşullarsi niteliği taşıdığını kabul eder.

8. Muhtelif Hükümler

 • Müşteri; Web Sitesi’nin, işbu Yasal Koşullar kapsamında kendisine tanınan haklardan herhangi birini kullanmamasının, anılan hakkı kullanmada gecikmesinin, Müşteri’nin bu Yasal Koşullar yoluyla üstlendiği herhangi bir mükellefiyetine uymasını Müşteri’den talep etmemesinin ya da böyle bir talepte bulunmada gecikmesinin hiçbir şekilde anılan haktan veyahut Müşteri’nin bu Yasal Koşullar yoluyla üstlendiği yükümlülüklerin herhangi birine veya tamamına uymasını Müşteri’den talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri, Web Sitesi’nden aldığı tüm e-postaların ve diğer elektronik iletilerin de bu Yasal Koşullar’a tabi olduğunu kabul eder.
 • İşbu Yasal Koşullar hem Web Sitesi’nin hem de Müşteri’nin mutabakatının ve anlaşmasının bütününü kapsamakta olup; burada düzenlenen konularla ilgili olarak (varsa) Web Sitesi veya Müşteri ile önceden yapılmış tüm geçmiş Yasal Koşullarlerin, düzenlemelerin ve anlaşmaların yerini alır.

9. Vergi ve Sair Masraflar

 • İşbu Yasal Koşullar’ın tanzimi, icrası, imzalanması veya yürürlüğe girmesi ile ilgili, bu Yasal Koşullar ve/veya Yasal Koşullar ile kurulan hukuki ilişki dolayısıyla ödenmesi gereken ya da gerekebilecek ve/veya Web Sitesi’nin maruz kalacağı mevcut ve ileride tahakkuk edecek tüm damga vergileri de dâhil tüm vergiler, harçlar, kayıt giderleri ve diğer arızi giderler de dâhil olmak üzere her türlü masraf Müşteri tarafından karşılanacak olup bu konuda her türlü sorumluluk Müşteri'ye ait olacaktır. İşbu Yasal Koşullar'dan doğan damga vergisi Web Sitesi tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan edilmeden önce ilgili damga vergisi tutarı Müşteri’ye bildirilecek olup, Müşteri bildirim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ilgili tutarı herhangi bir def’i ve itiraz ileri sürmeksizin Web Sitesi'nin banka hesabına ödeyecektir. Ödemenin yapılmasını takiben, ilgili tutar Web Sitesi tarafından Müşteri’ye fatura edilecektir.
 • Müşteri, işbu Yasal Koşullar’dan doğan ya da doğabilecek diğer harç, masraf veya vergileri kanuni süreleri içerisinde ödeyecek olup Müşteri’nin, gerekli ödemeleri zamanında yapmaması nedeniyle Web Sitesi’nin herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, Web Sitesi’nin Müşteri’ye rücu etme haklı saklı olup Müşteri, Web Sitesi tarafından ödenen tüm tutarı (varsa ceza, faiz veya sair ek tutarlar dâhil), ticari işlerde uygulanan en yüksek avans faizi ile birlikte, herhangi bir def’i ve itiraz ileri sürmeksizin Web Sitesi’nin ilk talebi üzerine derhal Web Sitesi’ne ödeyecektir

10. Yürürlük

 • Müşteri, işbu Yasal Koşullar’ın tüm hüküm ve şartlarını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini ve Yasal Koşullar’ın yasal ve bağlayıcı etkilerinin tamamıyla bilincinde olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve garanti eder.
 • Müşteri, işbu Yasal Koşullar’dan doğan ya da doğabilecek diğer harç, masraf veya vergileri kanuni süreleri içerisinde ödeyecek olup Müşteri’nin, gerekli ödemeleri zamanında yapmaması nedeniyle Web Sitesi’nin herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, Web Sitesi’nin Müşteri’ye rücu etme haklı saklı olup Müşteri, Web Sitesi tarafından ödenen tüm tutarı (varsa ceza, faiz veya sair ek tutarlar dâhil), ticari işlerde uygulanan en yüksek avans faizi ile birlikte, herhangi bir def’i ve itiraz ileri sürmeksizin Web Sitesi’nin ilk talebi üzerine derhal Web Sitesi’ne ödeyecektir
 • İşbu Yasal Koşullar, Web Sitesi’nin Müşteri tarafından kullanıldığı tarih itibarıyla yürürlüğe girecektir.